NEDERLAND - Uit onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU en VVN blijkt dat driekwart van de fietsers in Nederland onveilige situaties ervaart op dijkwegen. De resultaten zijn zorgwekkend: een kwart van de fietsers heeft regelmatig of vaak te maken met onveilige situaties op dijkwegen, terwijl bijna de helft dit soort situaties af en toe meemaakt.

Aan het onderzoek namen meer dan 2.700 fietsers deel. De uitkomsten van het onderzoek passen bij de signalen die de fiets- en veiligheidsorganisaties al langer ontvangen.

Dijkwegen worden gemeden
Een derde van de ondervraagde fietsers geeft aan dijkwegen soms te mijden vanwege de ervaren onveiligheid. Voor die onveiligheid worden de volgende redenen het vaakst genoemd:

  • Te hard rijdend gemotoriseerd verkeer (69%)

  • Drukte op mooie dagen (62%)

  • Te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer (57%)

Daarnaast wijzen veel fietsers op het gedrag van alle weggebruikers. Wat betreft de infrastructuur noemen respondenten te smalle wegen (63%) en de slechte aansluiting van de weg op de berm (36%) als grootste problemen.

Een respondent verwoorde zijn ervaring als volgt: “Met grote snelheid kwam een auto tegemoet. Te weinig ruimte voor een auto en een fiets met bagagetassen. Van de dijk gedonderd, in de brandnetels, 3 meter lager. De auto reed door”.

Oproep tot actie
De samenwerkende organisaties zien dat het anders moet en kan op de dijkwegen. Ze roepen overheden en wegbeheerders op om Nederlandse dijken veiliger te maken voor fietsers. Dit kan door:

  • Te handhaven op snelheid

  • Bermaansluitingen en bijbehorend onderhoud snel op orde te brengen

  • Meer onderzoek te doen naar ervaringen én objectieve verkeersveiligheidsdata te verzamelen

Daarnaast kunnen de volgende maatregelen per locatie worden onderzocht:

  • Snelheden voor gemotoriseerd verkeer omlaag brengen

  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer beperken

  • Seizoens- en tijdsgebonden maatregelen