ARNHEM - Provincie Gelderland verwacht dit jaar € 18 miljoen meer uit te geven dan eerder gepland. Dat blijkt uit de najaarsnota 2021. De extra uitgaven komen met name door Covid-19. Een deel van de extra coronamiddelen die de provincie vorig jaar uittrok, geven we dit jaar uit. Daarnaast besteedt de provincie extra geld van het EU herstelfonds (REACT) en betalen we compensatiegeld (Rijk) aan de OV concessiehouders.


‘Glazen bol is erg schimmig dit jaar’

De najaarsnota geeft de laatste financiële stand van zaken. De begroting van dit jaar stelden we vorig najaar op. Alle veranderingen in inkomsten en uitgaven die daarna gebeuren, verwerken we in de najaarsnota.

Vorig jaar werd er door corona minder uitgegeven dan gepland. Dit jaar wordt er door corona juist meer geld uitgegeven dan begroot. "Maar onze glazen bol is dit jaar wel erg schimmig", waarschuwt gedeputeerde financiën Jan Markink. "Door corona zijn de bijstellingen dit jaar extra onzeker. Als de situatie daarin verandert, veranderen ook de maatregelen weer en onze inkomsten en uitgaven."

Vertraging groot onderhoud wegen

Ook loopt een aantal onderhoudsprojecten dit jaar om uiteenlopende redenen weer vertraging op. Het gaat dan bijvoorbeeld om grondaankopen, kabels en leidingen die weg moeten en bestemmingsplanwijzingen. Daarom stellen we die uitgaven naar beneden bij.

Inkomsten € 90 miljoen hoger

De baten stellen we dit jaar met € 90 miljoen naar boven bij. Dit komt met name door de extra ontvangen middelen uit het Europees Herstelfonds en het OV compensatiegeld van het Rijk dat wij uitbetalen aan de concessiehouders.

€ 2,5 voor woningbouw Veilingterrein Tiel

Naast dat we de begroting bijstellen wordt er in de najaarsnota ook geld uitgetrokken voor een aantal nieuwe projecten. Er gaat onder andere € 2,5 miljoen naar een woningbouwproject op het Veilingterrein in Tiel. Ook dragen we € 5 miljoen bij aan dijkversterkingsproject de Gastvrije Waaldijk van het Waterschap Rivierenland.