DOETINCHEM - De potentie in gemeente Doetinchem nog meer benutten en kansen aan elkaar verbinden. Dat is waar we in 2022 voor gaan. Zoals zo veel gemeenten in Nederland, hebben we moeilijke financiële jaren achter de rug. Behoedzaam en zorgvuldig keuzes maken was en blijft enorm belangrijk. Toch zijn we optimistisch over de toekomst. Onze financiële reserves komen weer op peil en we zetten mooie stappen. Door samen te werken en in te zetten op duurzame investeringen zijn we ervan overtuigd dat we kunnen blijven bouwen aan onze stad en dorpen.

Aantrekkingskracht vergroten

Groeien is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. We willen in 2036 groeien naar 70.000 inwoners. ‘Dit is voor ons geen doel op zich. Het gaat om de kwaliteitsslag die we ermee willen bereiken. Doetinchem is een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We willen dit versterken en onze aantrekkingskracht vergroten. We kijken naar het totale plaatje.’ zegt wethouder financiën, Henk Bulten.

We staan voor grote uitdagingen
Jongeren hebben de toekomst. Daarom is het aantrekken en behouden van jongeren en jonge gezinnen ontzettend belangrijk. Met name voor de arbeidsmarkt en als draagkracht voor voorzieningen. We doen dit bijvoorbeeld door in te zetten op woningbouw. Denk aan Wijnbergen de Kwekerij met ruim 130 woningen en aan Keppeloord met zo’n 260 woningen. In 2022 ronden we de geplande werkzaamheden aan de binnenstad af. Zo werken we verder aan onze aantrekkingskracht. Hierbij is ook goede bereikbaarheid belangrijk. Onlangs werden de werkzaamheden aan de Europaweg afgerond en we blijven ons inzetten voor de RegioExpress. Om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren, pakken we in 2022 onder andere de Wijnbergseweg- Doetinchemseweg, de Hoofdstraat in Gaanderen en de herinrichting van de Rekhemseweg-Lijsterbeslaan aan.

Kansen combineren is de sleutel
Door kansen aan elkaar te verbinden kunnen we meer uit ons geld halen. Initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking kunnen ook bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. En, de vraag naar personeel kan op een duurzame manier verbonden worden aan ons beleid gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We realiseren ons dat er in elke wijk inwoners zijn die niet op eigen kracht kunnen meedoen. Door kansen te koppelen kunnen we ook voor hen een springplank creëren om mee te doen in onze samenleving. Denk aan het uitbreiden van het sportaanbod voor mensen met een beperking. Een ander mooi voorbeeld is het koppelen van de arbeidsmarktagenda aan de economische agenda. Dit betekent dat we verder gaan met het uitgeven van beschikbare bedrijfskavels en mogelijkheden onderzoeken voor inbreiding of transformatie van huidige panden. En dat met oog voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Deze manier van denken en werken wordt in 2022 alleen maar belangrijker.

Toekomstbestendige dorpen en wijken
Ongeveer 95% van onze huizen over 30 jaar staat er nu al. Dat betekent dat we voor een verduurzamingsopgave staan. Daarnaast is het van groot belang om steeds te blijven innoveren in de wijken zodat ze ook in de toekomst vitaal en krachtig blijven, zowel sociaal als fysiek. Zo gaan we in Overstegen verder met het verduurzamen van particuliere woningen waarbij we direct oog hebben voor ontmoeten en gezondheid in de wijk.

Financieel vooruitzicht

De huidige begroting is meerjarig financieel sluitend. Door diverse meevallers komt onze algemene reserve weer op peil en hebben we voldoende geld om toekomstige risico’s op te vangen en investeringen te doen. Vanuit deze stabiele basis zijn we beter in staat om de taken en opgaven die op ons afkomen uit te voeren en tegelijkertijd in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en toekomstige ambities.