DOETINCHEM - Behouden en versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Met die bedoeling legt het college van burgemeester en wethouders de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ ter besluitvorming voor aan de gemeente-raad. In deze notitie staan de mogelijkheden voor woningsplitsing en functie-verandering van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) naar wonen. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in december 2020 over de notitie.


Langer zelfstandig thuis wonen

Het landelijk gebied in gemeente Doetinchem is volop in beweging. De agrarische sector past zich aan de ontwikkelingen in die sector aan. Duurzaamheid is belangrijker geworden en we hechten steeds meer waarde aan de kwaliteit van landschap, natuur en biodiversiteit. Ook zien we de ontwikkeling dat mensen langer zelfstandig thuis willen en moeten blijven wonen. Verder zien we dat ook in Oost-Nederland ongewenste activiteiten plaatsvinden in leegstaande schuren.

Woningsplitsing en nieuwe woningen
Door meer ruimte te bieden voor nieuwe woningen, willen we meebewegen met de ontwikkelingen in het landelijk gebied en ook een antwoord geven op de wensen die vanuit het landelijk gebied zelf worden gedeeld om daar te (blijven) wonen. Niet alleen door mogelijkheden te creëren voor woningsplitsing. Ook door mogelijkheden te creëren voor de sloop van agrarische gebouwen in ruil voor het bouwen van één of meer woningen. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’.

Behoefte en aandacht voor kwaliteit
In de regio Achterhoek is afgesproken dat er nieuwe woningen bij mogen komen als de behoefte voor die woningen is aangetoond. Deze afspraak hebben we ook doorvertaald in de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’. Daarnaast hebben we in deze notitie ook extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de woningen en de omgeving. Hiermee geven we duurzaamheid, levensloopbestendigheid, landschap en natuur een nadrukkelijke plek in ons beleid.

Landelijk gebied blijft landelijk
Het realiseren van nieuwe woningen in het landelijk gebied is geen doel op zich. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat het landelijk gebied ook landelijk moet blijven. Zo mogen nieuwe woningen en bestaande (agrarische) bedrijven elkaar niet belemmeren. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor landschap, natuur en voor de inpassing van het erf in het landschap, de inrichting van het erf en de uitstraling van de bebouwing op het erf.