DOETINCHEM - Op maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Mark Boumans de jaarlijkse Koninklijke onderscheidingen uit ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne majesteit de Koning. De uitreiking vond in besloten kring plaats in de raadszaal van het stadhuis. Door de huidige coronamaatregelen werden alle Koninklijke onderscheidingen apart van elkaar uitgereikt. Acht personen uit onze gemeente ontvingen de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw Lies (G.H.) Ankersmit-Jansen (1962) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ankersmit-Jansen uit Doetinchem is beheerster van de Pokkershutte in IJzevoorde. Buiten haar gewone werkzaamheden zet zij zich in voor het stimuleren van de gemeenschapszin in het buurtschap IJzevoorde en de nabije omgeving. Zo organiseert zij twee keer per jaar een rommelmarkt en heeft zij in 2019 het evenement ‘Zomer in Gelderland’ georganiseerd. Mevrouw Ankersmit-Jansen is de bindende factor tussen de gebruikers van de Pokkershutte, waaronder ook de school, en het stichtingsbestuur. Daarnaast werkt mevrouw als koster bij de Protestante Gemeente Doetinchem. Mevrouw staat altijd klaar om te helpen bij werkzaamheden die niet tot haar takenpakket horen.

De heer Gerrit (G.A.) Brouwer (1944) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brouwer uit Doetinchem is van 1970 tot 2019 lid geweest van de Liturgiecommissie die bijzondere kerkdiensten voorbereidt. Sinds 1970 heeft de heer Brouwer zich, voor een uitzonderlijk lange periode van 50 jaar, ononderbroken vrijwillig als organist van de PKN-gemeente Gendringen-Bontebrug ingezet en de muzikale invulling van de diensten verzorgd. Van 1978 tot 1985 is de heer Brouwer voorzitter van de orgelcommissie geweest. Om de financiering van het nieuwe orgel in de Gereformeerde Kerk in Bontebrug rond te krijgen zijn er veel activiteiten ondernomen. Uiteindelijk is, mede door de inzet van de heer Brouwer, een prachtig monumentaal Engels orgel in de kerk geplaatst.

De heer Jos (J.J.M.) Brugman (1939) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brugman uit Gaanderen is vanaf de oprichting van de Augustinus parochie in Gaanderen, in de jaren 50 vorige eeuw, werkzaam als vrijwilliger. Allereerst als misdienaar, acoliet, koster, koorbegeleider en later als diaken. Hij zette zich in voor het behoud van de Augustinuskerk en, nadat dit behoud niet gerealiseerd kon worden, voor de bouw van een vervangende kapel. De heer Brugman gaat wekelijks voor bij vieringen in bejaardencentra in Gaanderen, maar ook in verpleeghuizen en centra in de omgeving. Jarenlang heeft de heer Brugman zich ingezet voor het jeugdpastoraat en het opleiden van misdienaren. Alle vrije tijd besteedt hij aan de gemeenschap. De heer Brugman is een belangrijk aanspreekpunt voor de gehele Gaanderense geloofsgemeenschap.

Mevrouw Anny (J.) Freriks (1950) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Freriks uit Doetinchem was vanaf 2005 tot haar pensionering in september 2020 werkzaam als verkoopster bij Boek en Buro in Doesburg en wordt gezien als ambassadrice van lezen. Mevrouw heeft zich specifiek gericht op het toegankelijk maken van de boekhandel voor laaggeletterden. Sinds 2012 begeleidt zij taallessen voor laaggeletterden/anderstaligen bij het Graafschap College, sector educatie & participatie. Vanaf 2013 houdt zij zich bezig met activiteitenbegeleiding voor dementerenden bij Sensire Wonen met Zorg. Van 2014 tot 2018 begeleidde ze een leesgroep laaggeletterden/anderstaligen bij Bibliotheek West Achterhoek.

De heer Henk (H.) Grootjans (1954) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Grootjans uit Doetinchem heeft sinds 1983 diverse vrijwillige werkzaamheden verricht. Zo was hij secretaris/lid van de Stichting Catharina Cultureel en heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de Junior Kamer in Doetinchem. De heer Grootjans is geruime tijd vicevoorzitter en voorzitter geweest van de ondernemersvereniging IG&D (Industrie Groothandel & Dienstverlening). Bij de Kerkvoogdij Hervormde gemeente te Doetinchem was hij secretaris, voorzitter en lid. De heer Grootjans was voorzitter van de klachtencommissie van het verzorgingstehuis Den Ooiman in Doetinchem. Bij handbalvereniging De Gazellen is hij voorzitter geweest. Hij zat in het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Doetinchem en Sika (Samenwerkende Industriële kringen Achterhoek). De heer Grootjans was lid van de juridische commissie bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub ( Fehac). Vanaf 2007 is hij voorzitter van de Stichting Doetinchemse Molens.

De heer Harrie (H.A.J.M.) Leijten (1952) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Leijten uit Wehl is van 1997 tot 2003 voorzitter geweest van de Stichting Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land te Hattem. Vanaf 1980 verzamelt de heer Leijten memorabilia met betrekking tot John F. Kennedy. Op dit moment is de heer Leijten eigenaar van een particulier Kennedy museum. De heer Leijten geeft lezingen en is regelmatig te zien in de media. Van 1986 tot 2005 is de heer Leijten voorzitter geweest van het CDA, afdeling Wehl. Hij leidde het fusieproces van de afdelingen Wehl en Doetinchem. De heer Leijten is van 1988 tot 2018 redacteur/bestuurslid geweest bij de parochie Heilige Gabriël te Wehl. Sinds 2012 is de heer Leijten voorzitter van de parochiële Caritas Instelling Heilige Gabriël te Wehl. Hij initieerde onder ander de Dag van de Armoede en zet zich in voor de minderbedeelden in de regio.

De heer Martin (M.C.V.A.) Liefrink (1945) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Liefrink uit Doetinchem is vanaf 1989 zanger en bestuurslid van koor ‘In Laudem Dei’ in de Paskerk in Doetinchem. Vanaf 1995 is hij vrijwilliger bij de diaconie, de voedselbank, Caritas van de OLV kerk. De heer Liefrink is sinds 1995 voorzitter van de OLV kerk en Parochiële Caritas. Met zijn tomeloze inzet staat hij met raad en daad klaar voor de medemens die dringend hulp nodig heeft. Vanaf 2000 heeft de heer Liefrink verschillende functies bekleed bij C.V. de Umdrayers. Zo organiseert hij het bezoek van het carnaval aan bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en waar mogelijk aan het ziekenhuis. De heer Liefrink is vrijwilliger en mede-oprichter van Mini Manna in 2007. In 2016 is hij medeoprichter van Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem en daar is hij nu bestuurslid van.

De heer Rene (R.H.M.) Wiggers (1944) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wiggers uit Doetinchem is vanaf 1969 werkzaam als vrijwilliger voor Volleybal Vereniging Orion te Doetinchem. De heer Wiggers verzorgt onder andere de teamkleding voor de vereniging. Daarnaast fungeert hij als eindredacteur van het clubblad, de programmablaadjes en de jubileumpublicaties. Hij initieert acties om fondsen te werven. Ook begeleidt hij de buitenlandse spelers van de vereniging. In 2006 heeft de heer Wiggers de ‘VriendenClub Orion’ opgericht en hij is al die tijd penningmeester geweest. Vanaf 2020 is de heer Wiggers voorzitter a.i. van de ‘VriendenClub Orion’. De heer Wiggers werft onder andere de financiële middelen en ondersteunt de topsportteams met hand-en-spandiensten. Sinds 2015 is de heer Wiggers vrijwilliger bij City Beach Events in Doetinchem. Hij organiseert het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi en is daarnaast gastheer tijdens Senior Beach.