AALTEN - De rechtbank oordeelt dat er geen vergunningen nodig waren om een mountainbikeroute aan te leggen in het natuurgebied Venebulten in 2022. De rechtbank oordeelt verder dat de aanleg van deze route ook niet strijd was met bestemmingsplan, zoals een aantal milieuorganisaties van mening waren.


In 2022 is in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek een mountainbikeroute aangelegd. Een deel van de route loopt door het gebied Vennebulten in de gemeente Oude IJsselstreek. Bomenstichting Achterhoek, Stichting Natuur en Milieu Aalten, en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dienden handhavingsverzoeken in bij de gemeente Oude IJsselstreek en bij Gedeputeerde Staten van Gelderland omdat zij van mening zijn dat bepalingen van het bestemmingsplan en de Wet natuurbescherming worden overtreden.

In deze uitspraak gaat het om de strijd met het bestemmingsplan. Eisers meenden dat voor het aanleggen en gebruiken van de mountainbikeroute vergunningen nodig waren. Die zijn nooit aangevraagd. De gemeente Oude IJsselstreek wees het handhavingsverzoek af, omdat volgens hem geen vergunningen vereist waren. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt.

Onverharde route

In het bestemmingsplan is opgenomen dat voor het 'aanleggen en verharden' van paden een vergunning nodig is. Volgens eisers betekent dit dat ook voor het aanleggen van onverharde paden een vergunning is vereist. De voorzieningenrechter volgt dit betoog echter niet. Als de bepaling waarin deze woorden voorkomen in zijn geheel wordt gelezen, is het namelijk duidelijk dat slechts bedoeld is om het aanleggen van verharde paden vergunningplichtig te maken. De mountainbikeroute is onverhard.

Geen overtreding

In het bestemmingsplan is verder opgenomen dat een vergunning is vereist als de bodem op plaatsen met 50 cm of meer is verlaagd, afgegraven of opgehoogd. Voordat het college handhavend kan optreden moet eerst aannemelijk zijn dat er een overtreding is gepleegd. De voorzieningenrechter begrijpt dat het voor eisers moeilijk is om achteraf aan te tonen dat de bodem met meer dan 50 cm is afgegraven of opgehoogd, maar enkel twijfel is niet voldoende voor handhavend optreden. Gelet op de foto's in het dossier en de toelichting van de gemeente in het verslag van een bezoek aan het gebied en op de zitting ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om aan te nemen dat deze bepaling is overtreden.

Gebruik route niet in strijd met bestemmingsplan

Volgens het bestemmingsplan mag het gebied worden gebruikt voor onder meer extensief recreatief gebruik. Het bestemmingsplan noemt als voorbeelden daarvan: wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en paardrijden met de daarbij behorende voet-, fiets- en ruiterpaden, en rust- en picknickplaatsen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de mountainbikeroute daaronder valt. Het verschilt niet van de andere genoemde vormen van recreatief gebruik. Ook blijkt niet dat het gebruik in dit geval een intensief karakter heeft. Wedstrijden worden niet georganiseerd en - hoewel er wel meer mountainbikers naar het gebied zullen komen nu een speciale route is aangelegd - is niet aangetoond dat dit het extensieve karakter gaat overstijgen. Het is wel begrijpelijk dat eisers een nieuwe recreatiemogelijkheid ongewenst vinden omdat er ook steeds meer wandelaars in het gebied komen. Dat betekent niet dat gebruik voor een mountainbikeroute in strijd is met het bestemmingsplan. Daarbij is in verband met de komst van de route een aantal wandelpaden in het bos afgesloten om rustigere plekken te creëren.

Route niet in strijd met regels over het GNN

In het bestemmingsplan zijn ook regels opgenomen over het Gelders Natuurnetwerk (GGN) waaronder ook de Vennebulten vallen. Eisers stellen dat die regels worden overtreden, maar de voorzieningenrechter volgt dat niet. De regels van het GNN zijn alleen van toepassing als er ruimtelijke besluiten moeten worden genomen. Omdat voor de aanleg en het gebruik van de route in dit geval geen vergunning vereist is, hoeft geen ruimtelijk besluit te worden genomen. Daarom zijn de bepalingen over het GNN niet van toepassing.