DOETINCHEM - Vanwege de aanhoudende droogte mag in en om twee natuurgebieden in de Achterhoek geen grondwater meer opgepompt worden om te sproeien. Waterschap Rijn en IJssel wil met dit verbod de unieke natuur beschermen, die voor het voortbestaan afhankelijk is van het grondwater. Het gaat om de kwetsbare natuurgebieden Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe bij Doetinchem en een beschermingszone eromheen. Het onttrekkingsverbod gaat in op donderdag 25 augustus 12.00 uur en geldt voor onbepaalde tijd.


Dankzij de maatregelen die het waterschap afgelopen jaren heeft genomen in en om deze kwetsbare natuur, is de grondwaterstand daar langzamer gedaald dan voorgaande droge jaren. De droogte is dus één à twee maanden uitgesteld. Zo zijn grote grondwaterpompinstallaties verplaatst, het watersysteem aangepast, sloten gedempt en extra schotten en stuwen geplaatst zodat het regenwater de grond in kan zakken. De extreme droogteperiode duurt echter lang. De grondwaterstanden zijn zo laag, dat de kritieke ondergrens ook dit jaar toch bereikt is en een verbod nodig is om de natuur te beschermen. De droogte kan namelijk schade veroorzaken in deze gebieden. Bijzondere soorten die natte omstandigheden nodig hebben, zoals de gevlekte orchis, parnassia en klokjesgentiaan, kunnen verdwijnen. Onttrekkingen in de nabijheid van deze natuurgebieden kunnen de grondwaterstand extra verlagen. Daarom is een sproeiverbod nu nodig. Een verbod helpt bij het voorkomen van meer schade aan de natuur, maar ook bij het herstel ervan wanneer de grondwaterstanden weer gaan stijgen.

Oproep
Het waterschap roept iedereen op om zuinig om te gaan met water, dus ook met het grondwater - ook als je niet in deze twee natuurgebieden woont. Elke druppel telt.

Extra controles
Er geldt momenteel ook een verbod voor het halen van water uit beken, rivieren, vijvers en sloten in heel het gebied van het waterschap, dus in de Achterhoek, Liemers, het noorden van de Veluwe en een stukje van Overijssel.

Beide verboden gelden voor iedereen. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Bij overtreding van het verbod zal direct handhavend opgetreden worden (proces-verbaal dan wel boete).

Maatregelen
Dit is de vierde keer in vijf jaar tijd dat onze regio te maken heeft met extreme droogte. Het waterschap neemt, behalve het instellen van deze verboden, ook andere maatregelen om de droogte te bestrijden en in te spelen op klimaatverandering. Op www.wrij.nl/droogte staat wat het waterschap hieraan doet in beleid en uitvoering, vaak samen met andere overheden, natuur-, landbouworganisaties, (water)bedrijven en particulieren.